Privacy beleid

 

 

PRIVACY BELEID VAN SQUASH VERENIGING AMSTERDAM

 

 

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Squash Vereniging Amsterdam (hierna: "SVA”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van SVA, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SVA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SVA, Sint Gilleshof 5, 1066 PZ, te Amsterdam, KvK: 53153251
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretaris@squashverenigingamsterdam.nl

2. Welke gegevens verwerkt SVA en voor welk doel
2.1          In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals                bv social media accounts
2.2         
SVA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)            je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het                lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3einstanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b)            je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
SVA.
c)            je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld,     cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

 

E-mail berichtgeving

SVA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SVA te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Tevens gebruikt SVA je e-mailadres om belangrijke informatie te verstrekken, zoals vakanties, toernooi data, diploma squash ed.

 

 

 

3. Bewaartermijnen

SVA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 

 

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SVA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1          Via de ledenadministratie van SVA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SVA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2          Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3          Indien je klachten hebt over de wijze waarop SVA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4          Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@squashverenigingamsterdam.nl

 

 

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.